سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا ایلدرمی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر

چکیده:

در جبهه شمالی الوند لغزشها نقش مورفولوژیک بسیار مشخصی داشته و موجب برهنهسازی دامنه ها شده است. بر اساس بررسیهای بعمل آمده ۱۴ مورد لغزش در منطقه ثبت شده که از پراکنش خاصی برخوردار است که با توجه به مشخصه های ژئومورفیک انها همگی از نوع قاشقی شکل، راست گوشه و صفحه ای و چرخشی میباشند. بررسیهای نشان می دهد که ویژگی های لیتولوژیکی ، هیدرولوژی آبهای سطحی و زیر زمینی جهت گیری دامنه ها، تغییرات شیب برش پای دامنه ها، افزایش فشار ناشی از بارگذاری در اثر جابجایی مواد دامنه ای، نفوذ آب در سازندهای سطحی، ارتعاشات ناشی از انفجار به جهت بهره برداری از معادن گرانیت، از عوامل موثر در وقوع لغزشهای منطقه است. تحلیل مورفومتری توده های جابجا شده در اثر لغزشها و اندازه گیری مقادیر مورفومتری مختلف بیانگر وجود سه نوع حرکت سطحی، انتقالی وزیر سطحی، در منطقه است. شاخص جابجایی (Lw/Lc) نشان می دهد که ۷۸% لغزشها در حد تعادل و ثبات قرا ردارند و این موضوع جابجایی قسمت اعظم مواد لغزش یافته از مکاناولیهانها را به اثبات می رساند. میزان انبساط در گروه لغزشهای انتقالی یا چرخشی بیشتر توده در حالیکه در گروه لغزشهای جریانی ویسکوز میزان باریک شدگی در پهنای توده جابجایی شده مشاهده مشود. مقدار زیاد نسبت (D/L) نشان می دهد که تعداد لغزشهای منطقه با گسترش جانبی زیاد است. شاخص های (L/W) و (W/D) تغییر شکل های عرضی وطولی را در اکثر لغزشهای منطقهنشان میدهد. مقادیر همبستگی بین شاخصهای مختلف نشان دهنده رابطه منطقی بین انها بوده بطوریکه مقدار آن قابل قبول ودارای سطح معنی دار قابل ملاحظه ای است. بررسی های به عمل آمده از حجم مواد جابجا شده از لغزشهاو عمق موثری که تحت تاثیر پدیده لغزش قرار گرفته بیانگر نقش انها در جابجایی حجم وسیعی از مواد دامنه ایی و ایجاد ناپایداری درمنطقه است. بعلاوه وجود تشابهات منطقی بین مکانهای لغزش یافته و مکانهای دیگر بیانگر خطر بالقوهوقوع لغزشها در اینگونه مناطق و شدت ناپایداری است.