سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تنگستانی – دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز
فرید مر – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
قدرت اله فرهودی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

تحلیل مولفه های اصلی بر روی ۶و۴ باند TM با هدف بارزسازی آلودگی های اکسید آهن و هاله های هیدروکسیدی (روش کروستا) در منطقه مشایخ – نودان واقع در غرب شیراز آزمایش شده است. در هر دو روش مطالعه ۶و۴ باندی، رابطه eigenvector loadings و باندهای مجزای مرئی و بازتابی بگونه ای است که مولفه اول آنها بیانگر سپیدایی عمومی صحنه، مولفه دوم مربوط به اختلاف باندهای مرئی و فرو سرخ ومولفه سوم نشان دهنده پوشش گیاهی می باشد. پدیده های کم اهمیت تر منطقه مانند آلودگیهای مورد نظر این مطالعه در مولفه های بعدی متمرکز شده اند. تصویر ترکیب رنگی ازتصویر های هاله های دگرسانی تنها آلودگیهای اکسیدآهن را بارز می سازد که به نظر می رسد ناشی از عدم سیمان شدگی آنها باشد.