سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال محمدولی سامانی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
افشین یوسف گمرکچی – کارشناسی ارشد سازه های آبی،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ق

چکیده:

اطلاعات و داده های هیدرولوژی خصوصاً بارندگی نقش مهم و تعیین کننده ای در مطالعات زیربنایی منابع آب و طرحهای آب و خاک دارند . اما غالباً فرآیندهای بارندگی، بخصوص در مقیاس های زمانی کوتاه مدت، به اندازه ای پیچیده اند که فقط با استفاده از آمار و احتمالات می توانند توجیه و تفسیر شوند . بحث تحلیل مکانی بارندگی برای مقیاس های زمانی کوتاه مدت در مطالعات ارقام سیل و هیدروگراف آنها بسیار مهم می باشد و بخصوص هنگامی که داده های ثبت شده از سیل کم باشد، در این صورت استفاد ه از مدل بارندگی – رواناب اجتناب ناپذیر خواهد بود و نقش تحلیل مکانی بارندگی بسیار خود نمایی خواهد کرد . برای تبدیل اطلاعات داده های نقطه ای به داده های مکانی روش های متفاوتی ارائه شده است که هدف این پژوهش تولید داده ها به کمک روش زمین آمار (ژئواستاتیستیک ) می باشد. در این پژوهش برای بررسی کارآیی روش ها و متدولوژی مورد نظر در تحلیل مکانی بارش، واقعه سیل بهمن ماه ۱۳۷۱ در شرق استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته است .در این پژوهش نتایج تحلیل مکانی بارندگی بااستفاده از روش های میانیابی موجود در نرم افزار ۳۲IDRISIو استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی با نتایج روش تحلیل مکانی بارندگی به روش دستی مورد مقایسه قرار گرفته است . بررسی نتایج بیانگر آن است که دقت روش دستی در تحلیل مکانی بارندگی و در نهایت برآورد سیلاب در منطقه در مقایسه با سایر روش های کامپیوتری از جمله کریجینگ (بدون متغیر کمکی )، پلی گون تیسن، روشInterpol,TPSS,Trend ,Tinبیشتر است و نتایج روش دستی به واقعیت نزدیکتر می باشد