سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین چرخابی – استادیار پژوهشی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمدحسین مهدیان – استادیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مجید تنها – مرکز تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری
مهناز لامعی – مرکز تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

مدلهای تحلیلی زمین آماری برای مطالعه پارامترهای زیست محیطی در مناطق وسیع کاربرد مناسبی در سالهای اخیر پیدا کرده اند. در تحقیق حاضر که در دشت رسوبی خوزستان با دود ۳ میلیون هکتار وسعت در شمال غرب خلیج فارس انجام گردیده ارزیابی مدلهای زمین آماری در بررسی تغییرات خصوصیات فیریکی و شیمیایی مهم خاک مورد بررسی قرار گرفت. در این جا از خاک سطحی در بیش از ۱۳۰ مکان نمونه برداری گردید و بر روی این نمونه ها ویژگی های هم شامل وزن مخصوص ظاهری درصد ذرات رس اسیدیته عصاره اشباع شوری عصاره اشباع درصد کربن آلی نیتروژن کل و مجموع کاتیونها و مجموع آنیونها در آزمایشگاه اندازه گیری شدند تغییرات مکانی این داده ها که ابتدا با محاسبه و برازش نیم متغیرها و انتخاب نیم متغیر نماهای مناسب و سپس انتخاب مدل تحلیلی لازم که در اینجا مدل کریجینگ بود نقشه های تغییرات مکانی داده های مذکور در محیط Arc GIS ترسیم گردیدند. این نقشه ها به خوبی تغییرات پارامترهای مهم مورد مطالعه را در این منطقه وسیع به تصویر کشیده که کمک مهمی به پیش بینی و تحلیل واکنش های زیست محیطی خاک نسبت به عوامل آلاینده به محققین این رشته می کند.