سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جبار علی ذاکری – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
سید جواد میرمحمئ صادقی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

علیرغم اهمیت نقش تراورس در تحمل، انتقال و توزیع صحیح بار از ریل به بالاست، ثابت نگهداشتن شیب ریل و عرض خط، ایجاد مقاومت مکانیکی کافی در برابربارهای قائم و افقی و حفظ مشخصات هندسی، هنوز مدل مشخصی از نیروهای انتقالی بر تراورس از روسازی راه آهن بدست نیامده و تحلیل های نظری به تنهایی نمی تواند جابگوی کافی باشد. به همین دلیل در این تحقیق به کمک مطالعات میدانی در زمینه تست های مربوط به سنجش نیروهای قائم و جانبی وارده بر تراورس و خصوصیات بارهای آنها، مدل تجربی از نیروهای وارده بر تراورس به دست آمده که به عنوان روش مناسبی برای بارگذاری تراورس بتنی در ایران پیشنهاد می شود.