سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم شریفی تشنیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
عباس افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – استادیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
علی ارومیه ای – دانشیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

احداث تونل به عنوان یکی ازروشهای مفید جهت انتقال آب از یک حوضه آبریز به حوضه دیگر می باشد . بههمین منظور تونل چشمه لنگان برای انتقال آب از چشمه لنگان و حوزه آبریز آن به زاینده رود اصفهان احداث گردید . در این مقاله به تحلیل آماری نتایج برداشت های صحرایی ناپیوستگی ها توسط نرم افزار DIS پرداخته و در مسیر تونل پرداخته شده است و سپس با استفاده از رده (Q,RMR,GSI) سپس طبقه بندی توده سنگ ها بندی های توده سنگ به پیش نهاد سیستم نگهدارنده در مسیر تونل اشاره شده است و سپس با استفاده از وضعیت درزه ها در مسیر تونل با استفاده از نرم افزار UNWEDGE به بررسی ناپایداری ساختاری در مسیر تونل پرداخته شده و وضعیت گوه ها ایجاد شده را در مسیر تونل مورد بررسی قرار داده ایم