سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی دهقانیان – کارشناس ارشد هوادریا- عضو دفتر طرحهای هیدروآئروستاتیک
حمید جوادی – کارشناس ارشد مکانیک ، ریاست پژوهشکده هوادریا
کامبیز عالم پور – کارشناس ارشد هوا دریا- عضو هیئت پژوهشی موسسه آموزشی و تحقیقاتی

چکیده:

هاورکرافت یونس ۲۲ اولین نسل هاورکرافت های کلاس متوسط ایرانی استکه بهصورت موفق کلیه تستهای محیطی خود را پشت سر گذاشته است. ادامه تستهای هاورکرافت یونس ۲۲ در خلیج فارس و ارزیابی شاخص های طراحی این شناور در نخیط واقعی عملکرد از مهمترین مباحث تست و تحویلگیری شناور به شمار میآمد و بر این اساس و برابر هماهنگی های به عمل آمده این شناور در ماههای تیر – مرداد و شهریور (شرایط گرم منطقه) و در ماههای دی و بهمن (شرایط معتدل منطقه) مورد تست و آزمون عملی قرار گرفت. در این مقاله شرایط محیطی منطقه و وضعیت آب و آزمون استاتیکی ودینامیکی هاورکرافت یونس ۲۲ درمنطقه خلیج فارس دارای نتایج بسیار موثری در زمینه تطابق شاخص های طراحی و موارد بدست آمده در تست می باشد.