در یک برآورد کلی میتوان نقش رسانه هاي اجتماعی در زلزله و سونامی شرق ژاپن را به سه گروه تقسیم کرد:

-۱ نقش اطلاع یابی و اطلاع رسانی: اطلاع یابی و اطلاع رسانی سازمانهاي و نهادهاي دولتی از طریق توییتر، فیسبوك، یوتیوب و Mixi انجام میشد. همچنین مردم نیز با توجه به دسترسیشان به رسانه ها از آنها استفاده میکردند. در این بحران اطلاعرسانیها تنها از طریق نهادهاي مسئول انجام نمیشد بلکه مردم نیز در اطلاعرسانی نقش داشته و با ارسال پیام و ویدیو در رسانههاي اجتماعی باعث اطلاعرسانی دیگران شدند. هشدارها، ثبت نامِ افراد گمشده در سایت انتشار عکس آنها از طریق تلویزیون و باقی شبکههاي اجتماعی از این دست پیامها است..

-۲ نقش آموزش و آگاهی بخشی: پیامهاي بسیاري از طریق رسانههاي اجتماعی مانند توییتر، فیسبوك و Mixi در بین مردم منتشر شده که به هدایت مردم جهت تخلیه اماکن پرخطر و معرفی مکانهاي و کمپهاي امن انجامید. همچنین این رسانهها حاوي پیامهاي بسیاري جهت آموزش مردم براي اقدامات ضروري و فوري جهت امداد و نجات، ابزارها و امکانات حیاتی براي زندگی روزمره در بحران بود.

-۳ نقش همبستگی و بسیج عمومی: علاوه بر نقشهاي مذکور رسانهها با انتشار اخبار، پیامها و ویدیوهاي مختلف باعث برانگیخته شدن احساس سایر مردم در داخل و خارج از ژاپن شده و کمپینهاي انسانی، خدماتی و مالی جهت کمک ایجاد گردید. ویدیوهاي آپلود شده در یوتیوب به ایجاد این کمپینها در سراسر دنیا کمک شایانی کرد.

البته زلزله ژاپن و برخورد و رفتار مردم در این بحران در ابعاد مختلفی قابل بررسی و تبیین است که این مقاله تنها به بررسی عملکرد رسانههاي اجتماعی در مدیریت بحران زلزله و سونامی شرق ژاپن پرداخته است. مطالعه موردي عملکرد نحوه استفاده از این رسانهها در مدیریت بلایاي طبیعی میتواند نتایج مهمی جهت الگوبرداري و بومیسازي نهادهاي متولی مدیریت بحران در کشور ما داشته باشد.