سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کنعانی – بنیاد توسعه فردا
سیدحسین موسوی – بنیاد توسعه فردا
کاوه اسدزمانه – بنیاد توسعه فردا

چکیده:

مقاله حاضر به تحلیل و تشریح کارکرد پارکهای علم و فناوری ١ و مراکز رشد ٢ در فرآیند تامین سرمایه های مخاطره – آمیز بنگاههای کوچک و متوسط ٣ میپردازد . این کارکرد به شکلی دوجانبه هم سرمایهگذاران مخاطرهپذیر و هم SMEs نوپا را منتفع می سازد . در واقع آنها از یک سو سرمایه مورد نیاز برای تجاری سازی ایده ها، طرحها و برنامه های کارآفرینان ٤ را فراهم میآورند و از سوی دیگر بازار مناسبی را برای صاحبان سرمایه های مخاطره پذیر فراهم می آورند تا با در اختیار داشتن فهرستی برگزیده از شرکتها و افراد نوآور، بهترین فرصت ( های ) سرمایه گذاری را برگزینند . درمقدمه و بخش نخست این مقاله به نقش و جایگاه SMEs در اقتصاد کشورها و ویژگیهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر در آنها پرداخته شده است . در ادامه این بخش نقاط قوت و ضعف بنگاههای کوچک و متوسط در این عرصه برشمرده شده است . در بخش دوم ابتدا تعریف پارک علم و فناوری و مراکز رشد آمده است و سپس نظام حمایت از شرکتها و صنایع نوپا توسط این مراکز تشریح شده است . در بخش سوم و اصلی این مقاله بر مبنای زنجیره تامین سرمایه در مراحل مختلف شکلگیری و حضور در بازار برای شرکتهای نوپا، تشریح می شود که چگونه پارکها و مراکز رشد به نحوی منحصر به فرد میان بازار عرضه و تقاضای سرمایه مخاطرهپذیر ایفای نقش می کنند . این بخش به خصوصیات خاص بنگاههای کوچک و متوسط می پردازد و تبیین می – کند که با توجه به اینکه پیچیدگی و ابهامات سرمایه گذاری در فعالیتهای نوآورانه و نوپا فراتر از سایر انواع سرمایه گذاریهای مخاطرهپذیر است ، حضور نهادهای واسط تخصصی نظیر مراکز رشد و پارکها در فرآیند تعاملی " سرمایهگذار – کارآفرین " ضروری است . در بخش ضمیمه نیز فرایند پویای کارآفرینی ؛ مرکز رشد ( پارک ) و سرمایهگذاران مخاطرهپذیر آورده شده است .