سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه شفیعی –

چکیده:

جامعه آماری این تحقیق حدود ۱۶۷۷ نفر دانشجویان دختر و پسر دانشجوی پردیس مذکور بودند. با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب نمونه ای با حجم ۲۳۶ نفر انتخاب شد. روایی پرسشنامه تحقیق با کسب نظرات متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت. به منظور بررسی نگرش مقیاسی استاندارد شد و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن معادل ۰/۸ و حاکی از قابلیت بالای ابزار اندازه گیری بود. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین میزان تحصیلات همسر دانشجویان مورد مطالعه و نگرش آنها نس بت به
اشتغال در بخش کشاورزی منفی و معنی دار بود. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نگرش دانشجویان نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی به تفکیک دختر و پسر نشان داد که مهمترین عامل از دیدگاه دانشجویان پسر ادراک از ویژگی های اقتصادی- اجتماعی شغل کشاورزی و از دیدگاه دانشجویان دختر مزایای روانشناختی شغل کشاورزی بود.