سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدا… اردشیر – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی کریمی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد صبور – کارشناس ارشد مهندسی عمران، شرکت مهندسی مشاور صدرانگار

چکیده:

از جمله اطلاعات مورد نیاز در تهیه مدل هیدرولیکی سیستمهای توزیع آب، اطلاعات مصرف گره ها میباشد. امروزه روشهای مختلفی به منظور توزیع بار گره ای وجود داشته که توجه خاصی به یک مشترک و مجموعهای از مشترکین واقع بر یک خط لوله نداشته و با در نظر گرفتن فرضیاتی اقدام به برآورد میزان بار گره ای می گردد. که این امر موجب کاهش دقت مدل و افزایش زمان کالیبراسیون وکاها غیر قابل اعتماد بودن نتایج مدل میگردد لذا در این تحقیق از آنجائیکه انشعابات مشترکین (مصرف کنندگان) ازخط لوله اخذ می گردند .و نظر به قرائت دو ماهه مصرف هر انشعاب، سوابق آماری این اطلاعات تشکیل یک سری زمانی را داده که با آنالیز قرائت مصرف مشترکین برای مجموعه انشعاباتی که از یک خط لوله اخذ گردیده اند، در مقایسه با میزان مصرف واقعی برآورد مناسبی از میزان مصرف در هر خط لوله و تغییرات آن و توزیع آن بر گره های ابتدا و انتهای خط لوله بدست می دهد.