سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل اکبرپور – عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، گروه مهندسی آب
علی رضا خردمند – مهندس عمران- سد و شبکه، گروه عمران دانشگاه بیرجند

چکیده:

سیستم های مدیریتی از جمله مدیریت خشکسالی که در سالهای اخیر با بحران مواجه می باشند. نیازمند یک سیستم پیش بینی جهت اعمال مدیریت صحیح تر برای جلوگیری از بحران در این بخش از منابع آب می باشد. اکثر روش های پیش بینی بر مایه نوعی شبیه سازی از وضعیت موجود سیستم می باشد. آنالیز و مدلینک سری های زمانی به دلیل توانایی در تحلیل داده ها در مطالعات هیدرولوژی و منابع آب، به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله هدف بررسیخشکسالی در استان خراسان جنوبی بهروش تولید داده های مصنوعی به وسیله سری های زمانی می باشد. برای این منظور آمار ایستگاه های سینوپتیک استان تهیه گردید، و سپس مدل های مناسب برای هر ایستگاه برازش داده شد. بر این اساس نقشه های هم دوره بازگشت نسبت های P/Pmean به ازای دوره بازگشت ۵۰ و ۲۵ ساله خشکسالی تهیه گردید.