هدف اصلی در مدلسازي پرتفولیو۱،کمک به سرمایه گذار در انتخاب پرتفوي بهینه با توجه به ترجیحات و علائق وي و همچنین شـرایط محـیط تـصمیم مـی باشـد. طراحـی مـدل برنامـه ریـزي سرمایه گـذاري بـه منظـور تعیـین پرتفـوي بهینـه بـا لحـاظ نمـودن معیارهـاي متعـدد، بـا توجـه بـه رجحــان هــاي تــصمیم گیرنــدگان و بررســی ترکیــب ســرمایه گــذاري انجــام شــده و ترکیــب سرمایه گذاري حاصل از حل مدل، از اهداف تحقیق حاضر می باشـد.

هـدف علمـی ایـن پژوهش بکارگیري بدA براي تعیین وزن اهداف و برنامه ریزي آرمانی براي بهینه سازي سبد سهام اسـت و اجراي نتایج حاصل در بورس اوراق بهادار تهران براي ارائه شـفافتر اطلاعـات، از جملـه اهـداف کــاربردي طــرحاهمیــتمــی باشــد. پــژوهش حاضــر در لحــاظ نمــودن چنــدین معیــار در فراینــد تصمیم گیري در شرکتهاي سرمایه گذاري می باشد. این معیارها می توانند با یکدیگر در تضاد نیـز باشــند، یعنــی تــضاد بــین معیارهــاي تــصمیم گیــري محــدودیتی در فراینــد انتخــاب پرتفــوي بهینــه ایجاد نمی نماید. با توجه به گسترش گزینه هاي سرمایه گذاري و پیچیدگی بازارهاي سرمایه و نیاز روز افزون به تخصص حرفه اي تحلیل داده ها و رویدادهاي مـالی، سـرمایه گـذاري در شـرکتهاي سرمایه گذاري پیشرفت قابل ملاحظه اي داشته است و این امر به نوبه خود به اهمیـت انجـام چنـین طرح هایی می افزاید.

پیشینه تحقیق

هري.ام. مارکوویتز۱ در سال ۱۹۵۲ مدل پیشنهادي خود را براي انتخـاب پرتفـوي ارائـه نمـود.

مــدل میــانگین- واریــانس مــارکوویتز مــشهورترین و متــداولترین رویکــرد در مــسئله انتخــاب سرمایه گذاري است.از برجسته ترین نکـات مـورد توجـه در مـدل مـارکوویتز، توجـه بـه ریـسک سرمایه گذاري، نه تنها بر اساس انحـراف معیـار یـک سـهم، بلکـه بـر اسـاس ریـسک مجموعـه ي سرمایه گذاري است. مارکوویتز نشان داد که انحراف نرخ بازده، معیاري مناسب براي ریسک سبد اوراق بهادار تحت مجموعه اي از مفروضات منطقی می باشد و روشی براي محاسـبه ریـسک سـبد اوراق بهادار تبیین نمود. این فرمول اهمیت متنوع سازي سرمایه گذاري ها را براي کاهش ریـسک سبد اوراق بهادار نشان می دهد (اسلامی بیدگلی،۱۳۸۶،.(۵۰