سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود وطن خواه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
محمد مرادی شهر بابک – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
اردشیر نجاتی جوارمی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
سید رضا میرائی آشتیانی – دانشیارگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه پارامترهای تولیدی، تولید مثلی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکورد گیری تعداد ۷ با ۱۱۳۳ راس میش مولد در طول یک چرخه تولید سالانه (شهریور ۱۳۸۲ لغایت شهریور ۱۳۸۳ ) در سیستم روستایی جهت تشکیل معادله سود و تعیین ضرایب اقتصادی برای گوسفندان نژاد لری بختیاری مورد استفاده قرار گرفت . جهت محاسبه ضرایب اقتصادی صفات سطح هر صفت به اندازه ۰/۱ انحر اف استاندارد برای گله افزایش داده شد، در حالی که سایر صفات در حد میانگین نگه داشته شدند و تغییر در سود حاصله به عنوان ضریب اقتصادی مطلق صفت در نظر گرفته شد . برای محاسبه ضرایب اقتصادی نسبی، ضریب اقتصادی مطلق هر صفت به ضریب اقتصادی مطلق وزن پشم تقسیم شد. نتایج این مطالعه نشان داد که هزینه ها، درآمدها و سود حاصل به ازای هر رأس میش در هر سال به ترتیب ۵۱۰۲۹۸ ، ۶۳۹۵۹۹/۹ و ۱۲۹۳۰۱/۹ ریال می باشد . وزن زنده یا وزن لاشه ۹۵/۰۴ % و پشم و کود تولیدی ۴/۹۶ % از درآمد را به خود اختصاص دادند . هزینه های تغذیه و مدیریت (متغیر ) به ترتیب ۷۳/۹۷% و ۲۳/۶۸%(۹۷/۶۵%) از کل هزینه ها را شامل شدند . ضرایب اقتصادی نسبی صفات به صورت ۳۳/۰۹ برای میزان آبستنی ، ۴۳/۲۷ برای تعداد بره متولد شده در هر برای تعداد بره متولد شده در هر ۲/۶۷- برای وزن بدن میش، ۱ برای وزن بیده پشم، ۳۰/۵۵ برای زنده مانی بره تا شیرگیری، ۳۵/۶۴ برای زنده مانی بره تا ۶ ماهگی، ۱۵/۷۱ برای وزن زنده بره در ۶ ماهگی، ۱۰/۸۷ برای بازده لاشه، ۷/۵۷ – برای نسبت دنبه به لاشه، ۰/۵۹ برای وزن دنبه و ۲۵/۰۳ برای وزن لاشه بدون دنبه در ۶ ماهگی بودند.