سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا نقدی پور – کارشناس ارشد علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج
اکبر اسدیان اصفهانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی بیلان هزینه و درآمد فعالیتهای واحدهای پرواربندی گوسفند در استان، تحقیقی در ۵۸ واحد با متوسط جمعیت ۲۱۹ رأس صورت گرفت . با استفاده از روش نمونه گیری جمعیت و بوسیله سؤالات حضوری و مشاهدات عینی اطلاعات جمع آوری و از پرسشتامه استخراج و توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . میانگین و انحراف معیار طول مدت پروار در استان ۲۵ ± ۱۳۰ روز بود . میانگین و انحراف معیار هزینه خوراک هر رأس گوسفند پرواری در شهرستانهای بویراحمد، دهدشت و گچساران به ترتیب ۶۲۴/۵ ، ۶۶۴/۱ و ۸۱۵ ریال محاسبه گردید که تفاوت بین هزینه ها معنی دار بود (۰/۰۵>P) . نسبیت هزینه خوراک به قیمت فروش هرکیلوگرم وزن زنده برابر ۲۰/۴ ± ۷۴/۵۲ درصد محاسبه گردید . هزینه خوراک به ازاء هر کیلوگرم افزایش وزن زنده در استان ۱۲۲۲/۱± ۴۷۹۶/۶ ریال محاسبه شد . این هزی نه ها در بین شهرستانها و استان تفاوت معنی داری نداشتند . محاسبات بعمل آمده از اختلاف جمع کل درآمدها و جمع کل هزینه ها نشان می دهد ۶۷/۲ نشان می دهددرصد واحدهای استان با میانگین و انحراف معیار ۸۶۳۷ ± ۹۶۸۳ هزار ریال منفعت کرده اند و ۳۲/۸ درصد دیگر با میانگین و انحراف معیار ۳۸۸۷ ± ۴۳۹۱ هزار ریال متضرر شده اند. واحدهای متضرر از شهرستان بویراحمد بودند . شده اند. متضرر شدن این واحدها را احتمالاً می توان به دلایل نداشتن تجربه کافی، مرتبط نبودن شغل اصلی با پرواربندی، قراردادهای منعقد شده با شرکت پشتیبانی امور دام دانست.