سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن – دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمیدرضا محمدی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ معدن گل گهر

چکیده:

از مهمترین پارامترهای مهندسی سنگ، خواص مکانیکی می باشند . همچنین با توجه به مزایای آزمایش های شاخص، تلاشهای بسیاری جهت پیش بینی خواص مقاومتی با استفاده از این آزمایشها
صورت پذیرفته است . اما اکثر این مطالعات بر پایه رگرسیون تک متغیره می باشند . هدف اصلی این مطالعه استفاده از تحلیل همبستگی متعارف ) )Canonical Correlation Analysis می باشد که در آن همبستگی دو گروه خواص مکانیکی )شامل مقاومت فشاری تک محوری و مقاومت کششی ) و خواص شاخص )شامل شاخص بار نقطه ای، سرعت موج طولی و سختی اشمیت ( به صورت همزمان بررسی می شود . این مطالعه بر روی سنگهای معدن شماره یک گل گهر انجام پذیرفته است که پس از انجام آزمایشهای لازم به تحلیل نتایج به روش فوق اقدام شده است