سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حسن لشکری – دانشیار رشته آب و هواشناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
زینب محمدی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی سینوپتیک دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
قاسم کیخسروی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
توزیع فضایی انواع محصولات کشاورزی در سطح کشور ارتباط نزدیکی با پراکنش دمایی کشور دارد به عبارت دیگر هر یک از گونه های درختی و محصولات کشاورزی در اقلیم های خاصی رشد و نمو می کنند در نتیجه تقویم کشت ، داشت و برداشت هر یک از محصولات اعم از درختی و کشاورزی تابع شرایط اقلیمی آن مکان می باشد به عنوان مثال درختان میوه با توجه به شرایط اقلیمی منطقه بخشی از سال را درخواب زمستانی بسر می برند در طول این دوره شرایط دمایی به گونه ای است که امکان رشد و نمو از درخت سلب می شود ولی به تجربه دیده شده است در یک دهه اخیر گاهی بدلیل ورود امواج گرم به داخل کشور و تداوم آن برای مدت نسبتا طولانی سبب فعالیت متولوژیکی درختان میوه شده و مجددا شرایط زمستانی برگشته و باعث سرمازدگی درختان می گردد در این تحقیق فراوانی و تداوم این امواج گرم با استفاده از شاخص بالدن در ماه ژانویه شناسایی شده و منشا امواج گرم با استفاده از اقلیم شناسی سینوپتیکی تحلیل خواهد شد . مطالعات امواج گرم شهر مشهد نشان می دهد که اغلب این امواج از سمت شمال شرق صحرای آفریقا و بعضا از کشور عربستان وارد این منطقه می شود. در مجموع در تمام لایه های تراز دریا تا ۷۰۰ هکتوپاسکال که موثرترین بخش اتمسفری بر روی پدیده های جوی سطح زمین می باشد یک مرکز چرخندی بر روی شمال یا شرق دریاچه مازندران بسته شده است که این واچرخند قوی سبب شده است ناوه عمیقی بر روی ایران ایجاد شود که نیمه شرقی ایران درست در امتداد جلو ناوه قرار داشته است و این شرایط سبب شده است در تمام لایه زیرین ورد سپهر جریانات بر روی نیمه شرقی ایران جنوبی شود در مقابل زبانه کم فشار سودان از عرض های پایین بر روی عربستان و جنوب ایران گسترش پیدا می کند این شرایط سبب می شود هوای گرم روی سودان و اتیوپی بر روی عربستان منتقل شده و در نهایت بوسیله جریانات جنوبی حاکم در شرق ایران به سمت خراسان فرارفت شود.