سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرضیه استرابی –
مجید شاه پسند زاده –
علی یساقی –
محمدرضا قاسمی –

چکیده:

سامان گسلی درونه با طولی حدود ۸۰۰ کیلومتر به صورت یک گسل تراگذر مرزی، مرز شمالی خرد ورقه ایران مرکز را تشکیل می‌دهد. تاکنون مطالعات دقیق ساختاری بر روی آن انجام نشده و به ویژه هندسه و ساختار پایان باختری آن ناشناخته است. به همین علت در این مقاله، هندسه پایان باختری گسل درون مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور مطالعه دقیق تر هندسه این سامانه گسلی، تحلیل ساختاری پایان باختری سامان گسلی درون در چهار منطقه جندق ، کوه بابا بزرگی ، طالمسی و انارک صورت گرفته است. این سامان گسلی در پایان باختری خود در منطقه جندق به چند شاخه گسلی تقسیم می‌شود. به سمت جنوب باختری این سامان گسلی درسی نهشته های جوان کواترنری مدفون شده است و تنها با استفاده از نقشه‌های مغناطیس هوایی قابل ردیابی است. این سامان گسلی در ادامه جنوب باختری خود دو پهنه برشی را تشکیل می‌دهد. پهنه برشی اصلی چپ به راست و پهنه برشی بابا بزرگی – انارک نامیده می‌شود. پهنه برشی دیگر پهنه برشی راست بر طالمسی می‌باشد که در دل پهنه برشی نخست قرار دارد.