سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس افلاطونیان – دانشجوی ارشد گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی – استادیار گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
عبدالحسین احمدنیا – رئیس کل زمین شناسی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

تاقدیس سلطان در شمالشم ال شرق شهرستان پل دختر در کمربند چینخوردهرانده زاگرس واقع گردیده است. به منظور تحلیل هندس ی این تاقدیس، هفت پیمایش ساختار ی تقریبا عمود بر محور تاقدیس انجام شد و برداشتهای ساختار ی مورد نیاز صورت گرفت . نتایج حاصله از تحلیل هندس ی تاقدیس سلطان در مسیرها ی AA’ وBB’ بیانگر هندسه تاقدیس از نوع چینهای انتشار گسلی انتقال یافته(Transported Fault Propagation Folds)ودر بقیه مسیرها از نوع چینهای انتشار گسلی (Fault Propagation Folds)م یباشد . با استفاده ازدادههای سطحی برداشت شده و با در نظر گرفتن مدلهای هندسی به دست آمده، هفت برش ساختاری عرضی بر روی این تاقدیس ترسیم گردید . سپس اطلاعات عمقی مربوط به سطح فوقانی گروه دهرم در تمامی این برش ها برداشت شده و نقشه کنتورهای ساختاری زیرزمینی(UGC Map)برای گروه دهرم در تاقدیس سلطان ترسیمگردید و برآوردی از میزان بستگی قائم و افقی انجام گرفت.