سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی یساقی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس
محمد محجل – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا عباسی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

منطقه لانیز در جنوب البرز مرکزی و در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری شمال باختری تهران قرار دارد. تحلیل ساختاری منطقه نشان می دهد که گسلها و چین های مرتبط با آنها از ساختارهای اصلی در دگر شکلی آن می باشند. هدف از این مطالعه تحلی هندسی و جنبشی این ساختارها و به جهت دستیابی به الگوی دگرریختی محدوده مورد مطالعه و بطور کلی جنوب البرز مرکزی می باشد. بررسها و برداتهای صحرایی منجر به شناسایی و تحلیل ۱۶ گسل و یا مجموعه گسلی و چین خوردگی های همراه در توف سنگهای سازند کرج که تقریبا تمامی برونزدهای سنگی منطقه مطالعه را تشکیل می دهند شده اند. این گسلها گرجه از نظر طول، روند و زمان تشکیل متفاوت هستند ولی دارای ساز و کار غالب راندگی با مولفه راستالغز می باشند. چینهای مرتبط با گسلش از نظر هندسی از نوع چینهای حاصل از انتشار گسلهای راندگی (Fault Propagation Folds) می باشند. تحلیل استرین نیز نشان داد که دگرریختی در منطقه مطالعه بصورت جابجایی و چرخش لایه ها با زایش گسلهای راندگی و تشکیل چینهای همراه آنها بوده است. داده هایبدست آمده از تحلیل هندسی ، جنبشی و استرین بیانگر حاکمیت زمین ساخت ترافشارش (Transpression) حداقل در مراحل پایانی دگر ریختی بر محدوده مورد مطالعه و بطور کلی بر جنوب البرز مرکزی می باشد.