سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی یساقی – گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مطالعه دگرریختیهای سنگهای بخش خارجی کمربند کوهها نشان می دهد که این دگرریختیها ما بین مناطقی باریک ولی با توسعه دگرریختیهای بیشتر و یا مناطق برشی (Shear Zones) و مناطق وسیعتر با دگرریختیهای کمتر توزیع شده اند. مطالعه دقیق هندسی و جنبشی ساختها و فابریکهای موجود در کمربند – چین – راندگی استرالیای جنوبی نشان داد که این ساختها و فابریکها در بخش انتقالی (Transitional zones) ازخارج به داخل مناطق برشی ظاهر شده و بسمت داخل مناطق برشی توسعه یافته و فراوانی و شدت آنها در راندگیهای مرز پایین (Lower boundary thrust) مناطق برشی افزایش می یابند. چین تمرکزی از دگر ریختیها درمناطق برشی و بویژه در راندگیهای مرز پایین آنها بیان از آن دارند که دگر ریختیهای موجود در بخش خارجی کمربند کوهها در چنین مناطقی متمرکز گردیده اند. بر همین اساس استنباط شده است که این مناطق برشی ابتدا در قاعده برگهای راندگی (Thrust sheets) در خلال کوتاه شدگیهای منطقه که منجر به توسعه کمربند چین – راندگی شده بوجود آمده و آنگاه دگر ریختیهای بعدی متاثر از فرایند کشیدگی و برش خوردگی حاصل از پهن شدگی دگر ریختی (Flattecning strain) در راستای قاعده این برگهای راندگی متمرکز گردیده و منجر به توسعه مناطق برشی شد است.