سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید نیک نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمد محجل – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

منطقه کندوان در بخش میانی البرز مرکزی و در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری شمال شهرستان کرج (جاده کرج چالوس) قرار دارد. گسل ها و چین های مرتبط با آنها از ساختارهای اصلی در منطقه مورد مطالعه می باشند. هدف از این مطالعه تحلیل هندسی و جنبشی این ساختارها و به جهت دستیابی به ابگوی دگر ریختی محدوده مورد مطالعه و به طور کلی البرز مرکزی صورت گرفته است. بررسیها و برداشت های صحرایی منجر به شناسایی و تحلیل ۲۰ گسل و یا مجموعه گسلی و چین خوردگی های همراه در توف سنگ های سازند کرج و ماسه سنگ های سازند شمشک که بخش عمده برونزدهای سنگی منطقه مورد مطالعه را تشکیل می دهند، شده اند. از مهم ترین این گسلها، گسلهای کندوان و ازاد کوه می باشند که بهصورت گوه ای شکل موجب به سطح رسیدن و رانده شدن نهشته های قدیمی تررمین به ترتیببر روی توف های ائوسن و شیلها و ماسه سنگهای معادل شمشک گردیده اند، که ساز و کار غالب این گسلها راندگی با مولفهکوچکتر راستالغز می باشد. چین های مرتبط با گسل از نظر هندسی از نوع چین های حاصل از انتشار گسل های راندگی (Fault Propagation Folds) می باشند. تحلیل کرنش نیز نشان داد که دگر ریختی در منطقه مورد مطالعه بصورت جابه جایی و چرخش لایه ها با زایش گسل های راندگی و تشکیل چین های همراهآنها بوده است. داده های بدست آمده از تحلیل هندسی،جنبشی و کرنش بیانگر حاکمیت زمین ساخت ترافشارش (Transpression) حداقل در مراحل پایانی دگر ریختی به محدوده مورد مطالعه و به طور کلی بر جنوب البرز مرکزی میباشد.