سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ولی ا… علیزاده – محقق ارشد – پژوهشکده علوم و فناوری دریایی
علی زینتی – محقق ارشد – پژوهشکده علوم و فناوری دریایی

چکیده:

هدف از این مطالعه بر رسی میدان جریان اطراف بدنه زیردریایی و پروانه و اثر متقابل پروانه و بدنه می باشد . که مراحل مطال عه شامل شبیه سازی جریان (۱ پروانه ۵ پره ایی با زاویه ریک ۰ درجه ، (۲ بدنه زیردریایی بدون ملحقات، (۳ پروانه با سطوح کنترل در پشت زیردریایی، (۴ اثر متقابل پروانه ، بدنه با ملحقات و سطوح کنترل می باشد . در این پروژ ه شبیه سازی بدنه لخت در سرعت های مختلف انجام شده است و تحلیل هیدرودینامیکی پروانه برای حالتی که پروانه در حالت آزاد و پشت بدنه نصب شده است صورت می گیرد