سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی ، دانش
ولی الله علیزاده – محقق ارشد، مرکز طراحی و پژوهشهای دریایی – ساصد

چکیده:

هدف اصلی این مقاله برر سی و تحلیل شناور هیدرودینامیکی اس ت. چون ی کی از عوامل مهم در طرا حی اجسام متحرک و مطالعه رفتار دینامی کی آنها ، برر سی مسًا له پایدا ری می باشد . برای انجام این برر سی ها ابتداء لازم است وضعیت تعادل جسم مور د مطالعه قرار گیردکه بر ای این منظور از روش حجم محدود جهت گسسته سا زیمعادلات حاکم بر جریان و مدل( k –£ ) جهت اغتشاش جریان استفاده گردیده است . سپس با حصولاطمینان از صحت نتایج و کارآ یی روش ، جریان سیال غیر قابل تراکم در کف شناور با تیغه ه ای مورب را بررسی کرده ، و در نهایت توزیع فشار ، تغییرات ضرایب براء و پساء در اثر تغییرزاویهFlap مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است .