سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – آزمایشگاه تحقیقاتی هیدرودینامیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه عل
نبی ملاطفی نیاری – آزمایشگاه تحقیقاتی هیدرودینامیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه عل

چکیده:

یکی از عمده ترین روشهای حفاظت از کابلهای دریائی دفن کابل در زیر بستر دریا میباشد و دستگاهی که به کمکجت آب این کار را انجام می دهد کابل گذار جت ابی نامیدهشده است. در این مقاله آزمایشهای انجام گرفته روی مدل خاصی از این دستگاه جهت تحلیل رفتار هیدرودینامیکی دستگاه مذبور تشریح شده و نتایج، مورد بحث قرار گرفته است. همچنین جهت بررسی رفتار سیال در برخورد جت های آب به سطح رسوبی در شرایط مشابه با شرایط کاری کابل گذار، شبیه سازی عددی میدان جریان در همسایگی حت برخورد کننده با دیواره صلب مورد توجه قرار گرفته است و نتایج حاصله جهت تشریح رفتار جب قابل استفاده می باشد