سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود یوسف رامندی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدغلامرضا اعتماد – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان
شاپور رودپیما – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در تحقیق حاضر، جریان ناآرام گاز در بستری از ذرات جامد سیالی شده به صورت دوبعدی با تقارن محوری و در حالت ناپایا مورد مطالعه قرار گرفته است . جهت مدلسازی رفتار سیستم از دیدگاه
اویلری – اویلری استفاده شده است . معادلات حاکم شامل معادلات پیوستگی، مومنتوم و اغتشاش برای هر دو فاز، و همچنین معادله انرژی نوسانی برای ذرات جامد، به روش عددی اختلاف محدود بر مبنای حجم کنترل حل شده اند و نتایج حاصل با اطلاعات آزمایشگاهی مقایسه گشته اند . بررسی اثر تغییر سرعت گاز ورودی بر روی فضای خالی بستر، سرعت دو فاز در داخل بستر، افت فشار
بستر و همچنین ارتفاع بستر ارائه شده است . نتایج نشان می دهند که فرکانس زمانی نوسانات فضای خالی بستر، بسیار زیاد می باشد . همچنین در سرعت های بالا حرکت حباب ها بیشتر از کناره
ها و در سرعت های پایین، هم از کناره ها و هم از مرکز بستر می باشد . حالت گذرای سیستم نیز تقریبا پس از ۱۰ ثانیه و البته با نوسانات با دامنه کمتر از بین می رود . در این تحقیق در نهایت
سرعت حداقل سیالی شدن سیستم مورد نظر تعیین گردیده است