سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد احدیان – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
روح الله مختاران – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی مهندسین مشاور شاراب
محمدجواد نصراصفهانی – کارشناس ارشد سازه های آبی سازمان آب و برق خوزستان
شاهرخ قلاوند – شرکت مهندسین مشاور آبیاری و زهکشی شاراب

چکیده:

رودخانه به عنوان یکی از منابع تامین آب اراضی کشاورزی اند که معمولاً در خط القعر جریان دارند ؛ به طـوری که در مناطق نسبتاً کوهستانی به دلیل توپوگرافی خاص به صورت ثقلـی امکـان تـامین آب اراضـی مـستعد کشاورزی در اطراف خود را ندارند . در این مقاله با استفاده از اصول م هندسی رودخانه امکان بهینه آبگیری از رودخانه خیرآباد در بازه روستای قلعه مدرسه جهت انتخاب محل آبگیری مناسـب از ایـن رودخانـه مبـادرت گردید و بدین منظور با استفاده از مدل ریاضی Hec-Ras حدود۰۱کیلومتر آن مقطع برداری و شـبیه سـازی گردید و شرایط هیدرولیک و رسوب آن برر سی شد . با توجه به مطالعات هیدرولیک و هیـدرولوژیک ی آبـدهی رودخانه ) m 3 /sec ۴۸ / ۳ حداقل روزانه بر اساس احتمال وقـوع ۰۸ درصـد و m 3 /sec ۳۸۲۲سـیلاب حـداکثر
لحظه ای ۵۲ ساله ) محل بهینه جهت آبگیری و نوع آن مشخص شدکه به صورت ایستگاه پمپاژ باشـد . ایـن ایستگاه پمپاژ با تخصیص m 3 /sec ۱۵ / ۰آب رودخانه خیرآباد را جهت تامین آب ۲۵۶ هکتار از اراضی، تحـت پوشش قرار می دهد . از طرفی با استفاده از آمار دبی و رسوب اندازه گیری شـده در دو ایـستگاه آبـسنجی در بالادست و پایین دست . بازة مورد نظر و همچنین با توجه به رها سازی آب سد کـوثر در با لادسـت رودخانـه ، شرایط تنظیمی و طبیعی آورد رودخانه در محل آبگیری مورد ارزیابی واقع شد . در این شرایط آورد رودخانه با کاهش۸۱ / ۹۸ درصد به میزان ۲۶۸ , ۹۳۱ تن در سال برآورد گردید .