سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته پورآصف – سازمان آب و برق خوزستان، دفتر تحقیقات آب
محمود بینا – دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده مهندسی علوم آب
رضا عبدالشاه نژاد – شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات مورفولوژیکی خم های رودخانه کارون ( بازه کتوند تا کیت امیر) و دز ( بازه سد تنظیمی دز تا بندقیر) از نقشه های توپوگرافی، عکس های هوایی و تصاویر ماهاره ای استفاده گردید. بدین صورت که خم های مسیر مورد نظر مشخص و مقادیر پارامترهای هندسی آنها استخراج گردید. این پارامترها که شامل شعاع، زاویه مرکزی، طول قوس‌، طول موج خم ، عرض مجزا، ضریب خمیدگی و دیگر پارامترها بودند، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار رگفتند و فراوانی هر پارامتر مشخص شد. سپس با بکارگیری روش رگرسیون غیرخطی مدل های تجربی مناسب جهت کاربرد عملی استخراج گردید.