سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیداویس ترابی – دانشجوی دکتری مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
سید امین سارنگ – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی
سیدمحمود برقعی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مقالة حاضر وضعیت رودخانة سیستان(واقع در استان سیستان و بلوچستان)و سیستم هیدرولیکی آن بیان شده است . سپس مدل هیدرولیکی رودخانة سیستان در دو حالت دائمی ( Unsteady State ) و غیر دائمی ( Steady State ) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است جهت تحلیلهای هیدرولیکی مذکور از نرم افزارهای UNET و HEC-RAS استفاده شده و در نهایت نتایج دو حالت دائمی و غیر دائمی مورد بررسی قرار گرفت هاند.