سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
حشمت اله محمودی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

چکیده:
این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلی می کوشد به بررسی کوبیسم ونیز تاثیر آن بر هنر نقاشی در ایران بپردازد.کوبیسم با ورود به کشورهای مختلف مشمول تغییرات بسیار می شود و گاه تعریف های دیگریپیدا می کند.این سبک در ایران از نظر ساختار و محتوا با آن چه کوبیسم معرفی شده از سوی نقاشانی مانندپیکاسو و براک است تفاوت های بسیاری دارد. کوبیسم با ورود به ایران علی رغم مخالفت های سنت گرایان علیهاموزش سنتی نقاشی شورید و زمینه ساز پیروزی مدرنیسم شد. از نمایندگان مدرنیسم در ایران که به بهانه ی کوبیسم ساختار سنتی نقاشی را دگرگون نمودند تلاش های جلیل ضیاء پور و اعضای خروس جنگیقابل توجه است. برای بسیاری از نقاشان نوپرداز،اولین جرقه های مدرنیسم در آنها،متاثر از افکار و تبلیغات ضیاء پور در کوبیسم شخصی اش بود؛ ویا اینکه در دوره ای از کارشان، این شیوه را تجربه کرده سپس بهشیوه های دیگر روی آورده اند.در واقع کوبیسم ایرانی دروازه ورود به مدرنیسم در ایران بود.چند تن این هنرمندان، با تلفیق عناصر سنتی و زیبا شناسانه کوبیسم،به زبان خاص خود دست یافته ومکتبسقاخانه را به وجود آوردند و عده ای نیز پس از تجربه فضاهای کوبیستی،به آبستره رسیدند. نقاشی کوبیست برای پیکاسو و براک در واقع ضبط زندگی خصوصی آنهاست، اما وقتی این سبک به مرزهای ایران می رسد و در نقاشیهای جلیل ضیاپور قدم می گذارد هرگز قدم به زندگی خصوصی نقاش نمی گذارد و فقط نقاش سعی می کند از آزادی و هندسی نمایی آن در جهت ایجادآثاری برآید که مفاهیمی کلی تر را می خواهد بنمایاند آنچه که مشخص است ، کوبیسم در هر کشوری که بروز پیدا می کند و توسط هرنقاش ، ویژگیهای متفاوتی از آنچه کوبیسم راستین می نامند ، می یابد و همه اینها به مدد خود آزادی خواهی سبک کوبیسم است .