سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر وزیری – استاد دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
مسعود تفضلی یزدی – کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

در این تحقیق با ارائه روشی برای ارزیابی یک شبکه حمل و نقل چند طریقه ای و اعمال این روش بر شبکه ترکیبی حمل و نقل آسیا به بررسی نقش و جایگاه ایران پرداخته شده است. در ارزیابی مورد نظر در این پژوهش تمرکز بر یکی از کارکردهای اصلی یک سیستم حمل و نقل یعنی ایجاد دسترسی قرار داده شده است. از طرف دیگر مفهوم دسترسی برای استفاده کنندگان مختلف و هدفی که از استفاده از شبکه دنبال می کنند، قابل تعریف است. ایجاد کمترین هزینه در انتقال یک واحد بیست فوتی استاندارد حمل بار به عنوان یک هدف مهم در استفاده از شبکه ترکیبی حمل و نقل آسیا مبنای ارزیابی های انجام شده در این پژوهش است. مجموع نتایج این تحقیق بیانگر جایگاه مطلوب ایران درشبکه ترکیبی حمل و نقل آسیا و نقش مهم آن در ایجاد دسترسی در این شبکه است. روشی که در این تحقیق برای ارزیابی یک شبکه ترکیبی ارائه شده است می تواند به عنوان یک روش کلی در ارزیابی و مقایسه بین شبکه های ترکیبی مختلف مورد استفاده قرار گیرد.