سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کاظمی کارگر – دانشگاه زنجان – دانشکده فنی زنجان – ایران
علی موسوی – دانشگاه زنجان – دانشکده فنی زنجان – ایران

چکیده:

نیروگاه های بادی، به عنوان یکی از منابع انرژی های نـو، از اهمیت خاصی برخوردار است . یکی از مسائل مهم در نیروگاه های بادی، موضوع سیستم زمین آن میباشد . در این مقال ه مدل های مختلف سیستم زمین یک توربین بادی، از نظر ولتاژ گـام و ولتاژ تماس به روش المانهای محدود تحلیـل خواهـد شـد . همچنین اثرات پارامترها از نظـر عمـق دفـن هادیهـای زمـین، تعداد و مکان نصب میله های زمین، مکـان چـاه زمـین و بـر ولتاژ کام و تماس بررسی میگـردد . روش تحلیلـی بـر اسـاس روش المانهای محدود میباشد که با زبان Matlab و برای مدلهای مختلف شبیه سازی شده اند . در این مقاله از اطلاعات واقعی سیستم زمین توربینهای بادی در سایت منجیل اسـتفاده شده است