سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهلول قربانیان – عضوهیات علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان-دانشیارگروه فیزیک دانشگاه
مرتضی شهبازی مقدم – عضوهیات علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان-دانشیارگروه فیزیک دانشگاه

چکیده:

هدف از این تحقیق ارائه مدل ریاضی است که بتواند با اندازه گیری آنتروپومتریکی و اطلاعات استخراج شده ازفیلم ویدیوئی اجرای ورزشکاران، میزان سرعت، نیروی عضلات، نیروی عکس العمل زمین، ضربه و عکس العملضربه ، گشتاور وارده برپا، کار و توان مصرفی ورزشکار در مرحله جهش پرش ارتفاع تکنیک (فاسبوری ١) رامحاسبه کند. اندازه گیری آنتروپومتریکی شامل اندازه قد، وزن، طول ران، طول ساق پا و کف پای ورزشکار است.اندازه گیری های هنگام اجرا عبارتست از: طول مسیر دورخیز تعداد گام شعاع قوس دور خیز فاصله نقطه جهش از مانع و ارتفاع پرش. اطلاعات استخراج شده از فیلم ویدئویی شامل زمان کل دورخیز، زمانTD، زمان کل پرواز و اندازه گیری زوایای مفصل زانو، و هیپ می باشد. برای محاسبه عوامل منتخب به محاسبه عوامل دیگری مثل سرعت دورخیز، سرعت عمودی پرش، زاویه پرش، ارتفاع مرکز ثقل در تیک آف، نیاز است بدین منظور پرش سه نفر از پرش کنندگان ارتفاع تیم ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پایان با توجه به کمبودن تعداد نمونه ها از طریق ضریب همبستگی تای کندال میزان همبستگی عوامل فوق با ارتفاع پرش بررسی شد.