سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امیر فخاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
اولدوز حسین زاده دانشور – دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

چکیده:
ازانجایی که میدانیم باتوجه به شرایط کنونی جوامع بشری و زمینه های تاثیرگذار چون شرایط اقلیمی و اقتصادی موضوع پایداری یکی ازچالشهای اساسی این عصربوده و نیازمند پژوهش فراوان می باشد فرم شهر ازتمامی عناصرواجزای کالبدی قابل رویت شهر شکل می پذیرد و متشکل ازعناصرطبیعی و مصنوع بوده که فعالیت های انسانی درآن صورت میگیرد محله که به عنوان یکی ازبخشهای اجتماعی و فرهنگی یک شهر می باشد درحل مشکلات شهری دربرنامه ریزی شهری استفاده میگردد که درپایداری شهری نیز نقش اساسی دارد روش تحقیق این پژوهش بصورت کتابخانه ای و میدانی بوده است که سعی به بررسی همه جوانب پایداری شده است تاازاین طریق بتوان بصورت دقیق تری مسئله پایداری را دراین شهر و خصوصا محله دووه چی مورد بررسی قرارداد محله انتخاب شده یکی ازمحلات قدیمی شهر تبریز بوده ازسکونتگاه های اولیه این شهر است بنابه بررسی های انجام شده این محله درطول سالها باتوجه بهافزایش جمعیت و ساخت و سازهای بی رویه دچار تغیرات اساسی شده که امید است بادرنظرگرفتن زیرساختهای مناسب شهر یدرجهت پایدار این محله نیز جایگاه خودر ابه عنوان یک محله پایدارپیدا کند