سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین سخایی نیا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
مهدی کاظمی گیلی – دانشجوی کارشناسی ، گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محسن سعیدی – دانشجوی کارشناسی ، گروه مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

در این مقاله به تحلیل و بررسی حرکت سیال در محیط متخلخل توسط نرم افزار Fluent و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی پرداخته می شود. در دستگاه آزمایشگاهی با مدل کردن حرکت سیال در محیط متخلخل مطابق با قانون دارسی و انجام آزمایشاتی به همین منظور پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که ضریب نفوذ پذیری K محیط متخلخل در دبی های مختلف و شیب هیدرولیکی در هر دبی معین دارای مقداری ثابت می باشد، و نیز با افزایش دبی و یا اختلاف ارتفاع بین دو بستر،شیب هیدرولیکی وافت فشار افزایش می یابد. همچنین تغییرات سرعت برحسب شیب هیدرولیکی i در این محیط متخلخل به صورت یک منحنی خطی می باشد. در نتیجه با توجه به اعتبار قانون دارسی جریان حاکم بر سیال به صورت آرام می باشد که نشان دهنده انطباقی مناسب با تحلیل نرم افزاری می باشد.