سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا نداف اسکویی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه امام حسین
جعفر صادق معماری – کارشناس ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه امام ح
علیمحمد میرجلیلی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه امام حسین
حسن رادمرد – کارشناس ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه امام ح

چکیده:

در این مقاله معایب و علل شکست یک سازةدستگاه آبیاری بارانی سنترپیوت که در داخل کشور به روش مهندسی معکوس ساخته شده مورد بررسی قرار گرفته و برای بهینه سازی سازة فوق راهکارهای عملی ارائه گردیده است. سازة سنترپیوت به روش عددی، تحلیل استاتیکی و سپس توسط نرم افزار ANSYS مدل سازی شده و برای حالات سه دهنه و تک دهنه به دو روش حل خطی و غیرخطی مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت نتایج عددی حاصل از نرمافزار، با نتایج تجربی مقایسه و ارزیابی شده است. همچنین جهت بهینه سازی ایستایی سازه و افزایش استحکام، به روش تنش مجاز تغییراتی را روی مدل اعمال نموده و نتایج آن در مطابقت با آئیننامه سازههای فولادی (AISC) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق تطابق بسیار خوبی با نتایج تجربی نشان میدهد.