سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا پازوکی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی غیور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این مقاله شامل مدل کردن بدن انسان بصورت یک سیستم جرم و فنربر پایه برخی فرضیات و یک آنالیز برای محاسبه مقادیر جرم و سختی مدل بوجود آمده می باشد.بعنوان یک مثال از فرآیند مدل کردن یک مدل ۱۵ درجه آزادی از یک بدن مذکر مورد توجه قرار گرفته است.فرکا نسهای طبیعی محاسبه شده برای مدل در طیف مقادیر بدست آمده آزمایشگاهی قرار دارند .قله های(پیکها) رزنانسی بدست آمده نیز تطبیق قابل قبولی با نتایج آزمایشگاهی نشان میدهندمزیت کار ارائه شده فراهم کردن یک دیدگاه برای ایجاد و توسعه مدل بدون متوسل شدن به نتایج آزمایشگاهی می باشدکه نتایج حاصل از این مدل با نتایج آزمایشگاهی تطابق قابل قبولی داشته باشد.