سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا فرشیدنژاد – کارشناس ارشد وزارت راه و ترابری
رضا شهنی دزفولیان – کارشناس ارشد وزارت راه و ترابری
محسن صادقی – کارشناس ارشد وزارت راه و ترابری

چکیده:

اقتصاددانان مجموعه ای از اصول استانداردی دارند که به آن ها کمک می کند با بیش تر مسایل قیمت گذاری مـرتبط با شرکت ها ( نظیر راه آهن ) سریعا و به ش یوه ای قابل پ یش بینی کنار ب یایند . برای نمونه به عقیده آنها هزینه ی فرعی، داده ی هز ینه ای نسب ی است که برا ی تع یین ق یمت ها مطابق با به ینه سازی پارتو (Pareto) موردن یاز اس ت و ا یـ ن کـه هزینه ی فرع ی در آزما یش غرض ورزانه و بالا بودن ق یمـت هـا بهتـر ین نمـودار هز ینـه ای اسـت . اگـر راه آهـن بـرا ی برخورداری از یارانه واجد شرا یط نباشد پس به جا ی برابر ی ق یمت ها با هز ینه هـا ی فرعـ ی، اقتـصاددانان معمـولا از رابطه مشهور فرانک رمس ی تبع یت م ی کند و این ا مر، رفاه را با ا ین محدود یت که درآمد شرکت تحت نظـارت با یـ د برای پوشش هزینه هایش کافی باشد، به حداکثر می رساند . هرچند برخی از مسا یل ق یمت گذاری کاملا با ا ین قوان ین ساده سازگار ن یستند و در واقع هنـر اقتـصاددانان تطبیـق ابزارهای نظر ی شان با ا ین مسا یل است . در این مقاله به طور خلاصه به بررس ی دو موضوع از ا ین دسته مـ ی پـردازیم که در طول سال ها تحقیقات در مورد قیمت گذاری راه آهن به دست آمده است .