سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا میرسپاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا نجفی – دانشجو دکترا عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
عباس شولائی – دانشیار گروه قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در مقالة حاضر، پایداری ولتاژ و توان سیستم های تک تزریقه HVDC 1 با آنالیز حساسیت متغیرهای سیستم نسبت به متغیرهای کنترلی و با فرضیات شبه حالت استاتیکی ۲ بررسی و تحلیل شده است . تحلیل برای سه مد کنترلی معمول سیستم انجام و نتایج مقایسه گردیده اند .
بدین منظور، از مدل ساده ای بر مبنای کمیات فرکانس اصلی استفاده و معادلات عدم تطابق پخش توان حول نقطه کار سیستم خطی شده اند . سپس از دو روش؛ شاخص پایداری ولتاژ (VSE) 3 و مفهوم حداکثر توان قابل انتقال ۴(MAP) ، حدود پایداری با استفاده از ماتریسهای ژاکوبین محاسبه شده اند . بررسی در مدهای کنترلی مختلف انجام و حدود پایداری بر حسب پارامترها و کمیات سیستم بدست آمده اند . شبیه سازیهای دینامیکی به منظور مطالعه تغییرات نقطه کار ( تغییرات بارگذاری سیستم ) برای دو شبکه ضعیف و قوی AC سمت اینورتر ( با SCR کم و زیاد ) ، با استفاده از شبیه ساز PSCAD/EMTDC به انجام رسیده و نتایج نشان داده شده اند . همچنین، تحلیل پایداری ولتاژ و توان در مد کنترلی توان ثابت و زاویه خاموشی ثابت با در نظر گرفتن دینامیک های کنترل کننده ها بررسی و نتایج شبیه سازی مطالعه شده است