سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صمد شادفر – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی
محمدجعفر سلطانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

یکی از انواع ناپایداریهای دامنه ای که هر ساله خسارات مالی و جانی فراوانی را بر زندگی انسانها وارد می نماید پدیدة زمینلغزش می باشد . در مراحل اولیة این تحقیق و پس از بررسیهای میدانی و مرور مطالعات انجام شده در مناطق مشابه با حوزة آبخیز چالکرود،عوامل شیب،سنگ شناسی،کاربری اراضی،فاصله از گسل،ارتفاع،جهت شیب،فاصله ازشبکة راههای ارتباطی،فاصله از آبراهه ها و بارش به عنوان عوامل تاثیرگذار در زمین لغزش در حوضة مورد مطالعه انتخاب گردید . سپس با استفاده از تفسیر عکسهای هوایی ومطالعات میدانی توسط GPS نقشة پراکنش زمین لغزش ها به عنوان متغیروابسته درمحیطGIS تهیه و رقومی گردید . ازتلفیق لایه های اطلاعاتی عوامل با متغیر وابسته،مقدار لغزش در هر یک از طبقات عوامل بدستآمد . وزن دهی کلاسه های عوامل با استفاده از مدلهای Binary evidence Map و Multi class map صورت گرفت . در نهایت با توجه به نقشه های وزنی ساخته شده نقشة پهنه بندی خطر زمین لغزش دردو مدل انجام پذیرفت . ارزیابی مدلها توسط شاخص مطلوبیت ( Qs ) صورت گرفت . نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهدکه بیشترین مقدارزمین لغزش درطبقات شیب ٣٠-٥٠ درصد،واحدهای سنگ شناسی متشکل از رس،مارن و سیلت،فاصله از گسل ۲-۰ متر، در محدوده ارتفاعی ۲۵۰۰-۲۰۰۰ متر، جهت های متر، غربی و شمالی،فاصله از جادة ٠-٣٠٠ متر رخ داده اند . این تحقیق نشان داد که شاخص مطلوبیت در مدل Multi class map به میزان ٠/٨٧ و در مدل Binary evidence map به مقدار٧ / ٠ می باشد . در نتیجه مدل Multi class map مدل مناسبتری جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش می باشد .