سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا اسمعیل آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رودهن
عباس عباس زاده شهری – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، دانمشجوی دکتری ، ژوفیزی

چکیده:

درکاربردهای مهندسی رخدادزلزله دریک ساختگاه پارامترهای جنبش زمین وپیک واقعی شتاب PGA رانشان می دهندازطرف دیگر پاسخ شتاب طیفی پاسخ سرعت طیفی وجابجایی طیفی به تکمیل روابط مدرن تضعیف جنبش زمین کمک می کنند برای بدست آوردن این موارد به مدل شکست گسل (عمق ناحیه شکستگی زلزله شیب گسل وبردارلغزش گسل (امتداد لغز،نرمال و معکوس ) نیازداریم که توسط آنالیزمحیط های تکتونیکی بدست می آیندایران با قرارداشتن درکمربندلرزه خیزآلپ – هیمالیا ازنظرخطرزمین لرزه ازجمله کشورهای آسیب پذیرجهان به شمارمی رود و عدم رعایت صحیح قوانین و آیین نامه های موجوددرساخت و ساز