سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیام حیدری – کارشناس ارشد دانشکده مکانیک و هوافضا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی قدوسیان – استادیار دانشکده مکانیک و هوافضا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دان

چکیده:

در این مقاله روش سریع و مطمئن برای بهینه سازی آیرودینامیکی اجسام دو بعدی در جریان زیر صوتی ارائه شـده است . ا بتدا قدرت تحلیل جریان پیرامون اجسام دو بعدی تو سط کد تدوین یافته مورد سنجش قرار گرفته ا سـت همزمان تحلیل حساسیت تغییر پارامترهای آیرودینامیکی نسبت به هندسة ناکاهای (NACA) چهار رقمی نـشان داده شده است . سپس بهینه سازی یکبار برای حداکثر بـرآ و بـار دیگـر بـرای حـداقل پـسا و در هـر دو مـورد بـا قیود بهینه سا زی برای ناکاهای چهار رقمی صـورت پذیرفتـه و نهایتـا ً نتـایج آن مـورد بررسـی قـرار گرفتـه انـد . خصوصیات و مزایای کد تدوین شده عبارتند از : ۱ – تحلیل و بهینه سازی مستقیم پارامترهای اساس ی ایرودینامیکی ایرفویل مثل ضرایب پسا ، برآ و گشتاور . ۲ – دارای بودن سرعت بالا ، دق ت مطلوب و همگرایی مطمئن در تحلیل و بهینه سازی ایرفویل ها . ۳ – کد مورد نظر به سادگی قابلیت کـاربرد بـرای تـابع هـدف ، قیـ ود ) (Constraints و متغیرهای طراحی متنوع را داراست