سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عجم – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی مکانیک
سعید فراهت – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی مکانیک
سیدمسعود سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، یک س یکل ترک یبی ( برایتون – رنک ین ) بر اساس مفهوم اگزرزی تحل یل شده و بر اساس معیار حداقل بازگشت ناپذیری بهینه می شود . در این بررسی اثر پارامترهای مهم س یستم مانند : نسبت فشار کمپرسور، درصد هوای اضافی در واکنش احتراق، فشار حداکثر س یکل بخار، مشخصه های طراحی مولد بخار باز یافت حرار تی (HRSG) و راندمان اجزا ء سیکل ، روی بازگشت ناپذ یری کل س یکل تع یین گرد یده است . بهینه سازی از د یدگاه ترمودینامیک است و مسائل اقتصادی بطور مستق یم لحاظ نشده است . بازگشت ناپذ یری اجزاء محاسبه شده و سهم آن در بازگشت ناپذیری کل تعیین گردیده است