سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
فریدون آزما – استاد راهنما ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
محدثه مطهری – دانشجوی دکتری تخصصی کارآفرینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده:
سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی برای تسهیل روابط میان افراد تلقی می شود. این منبع شامل نهادها، هنجارها، اعتماد، مشارکت، آگاهی و بسیاری موارد دیگر است که بر روابط و تعاملات میان افراد حاکم می باشد در این مقاله تلاش شده است که تا با معرفی وتحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی ، اجزاء ونظریه های مطرح در آن، به نقش و چگونگی تولید سرمایه اجتماعی در سازمان و جامعه پرداخته شود. سرمایه اجتماعی ، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به اهداف سازمان یا جامعه قلمداد می شود . مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان یا جامعه سرمایه اجتماعی را تقویت کنند ، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را فراهم ساخته اند