سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل خان احمدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد، قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدر
سیدمحمد شهرتاش – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری س

چکیده:

کاهش پیچیدگیهای حاکم بر آشکارسازی و اندازه گیری پـالس تخلیهجزئی جز با شناخت و مدلسازی صحیح پدیده PD قابل حل نمیباشد . مدلسازی د قیق عیب عایقی و پارامترهای مـؤثر بر آن علاوه بر کاسـتن از مشـکلات ناشـی از عـدم شـناخت درست پـالس تخلیـه جزئـی، مـی توانـد منجـر بـه تحلیلهـای کاربردی و تفسیرهای صحیحی از عیـوب مختلـف شـود . بـا توجه به اینکه تاکنون کمتر به بحث ایجاد مدلی مبتنی بر تلفیق پارامترهای فیزیکی و ت صادفی با مدلهای مداری پرداخته شـده است، لذا در مقاله حاضـر بـرای اولـین بـار مـدلی ترکیبـی از خصوصیات مداری و تصادفی این پدیده ارائه گردیـده اسـت . برای نیل به این هدف با تلفیق پارامترهای فشار، دما، الکترون اولیه، اندازه حفره و ولتاژ پسماند با مدل معروف سـه خازنـه، انعطافپذیری و کاربرد مدلسازی PD در شبیه سازی پالسـهای تخلیهجزئی افزایش و ارتقاء یافته است .