سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد کلاهان – استادیار
محمد دوست پرست – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

برنامه ریز ی نگهدار ی و تعمیرات از عوامل مهم و تاثیر گذار در عملکرد سیستم های تولیدی صنعتی می باشد. با اینحال به دلیل پیچیدگی و ماهیت تصادفی این گونه مسائل ، الگوریتم های قطعی برای تدوین و ارزیابی برنامه نت از دقت و کارآیی لازم برخوردار نیستند . در این تحقیق از روش شبیهسازی کامپیوتری برای تحلیل و انتخاب برنامه مناسب نت پیشگیرانه استفاده شده است . روش پیشنهادی در یکی از شرکت های تولید قطعات اتومبیل با موفقیت پیاده سازی گردیده است. در این راستا، سیاستهای مختلف نت شبیه سازی شده و با توجه به پارامترها ی مهم، مانند ظرفیت ایستگاهها ، درصد خراب ی دستگاه ها و متوسط تولید در ساعت، بهترین روش نت تعیین و پیشنهاد شده است. نتایج محاسباتی دقت و کارایی استفاده از ابزار شبیه سازی را در این گونه مسائل نشان می دهد.