سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس ذاکر استقامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

ا بمنظور تحلیل ستونهای جعبه ای دارای بتن با مقاومت بالا( fc′ = ۷۰Mpa) ابتدا به دو روش (i حل معادلات دیفرانسیل به حاکم بر جداره نازک مقطع بتنی که مانند یک صفحه ارتوترپ عمل می کند، بار بحرانی صفحه مزبور محاسبه شده (iiروش انرژی کرنشی بار کمانشی صفحه مزبور نیز محاسبه گردیده است. سپس با بررسیهای انجام شده چنین نتیجه گیری شدکه برای نسبتهای۰٫۰۶ ≤ a/ h(نسبت ضخامت به ضلع بزرگتر مقطع) کمانش موضعی مطرح نمی باشد جهت آنالیز و طراحی ستونهای جعبه ای. HSC از یک روش ساده استفاده گردید و بکمک این روش و برنامه نویسی کامپیوتری)زبان(MATLABنمودارهای تداخلی ترسیم گردید. با استفاده از این نمودارها، نمودارهای بدون بعد ترسیم شد ، و بر اساس نمودارهای بدون بعد چنین نتیجه گیری شد که تنها با در اختیار داشتن یک نوع از این نمودارها مثلاً نمودارهای تداخلی مقاطع توپر دارای HSC و اعمال نسبت Ah /A نسبت مساحت مقطع توخالی به توپر) به نمودار تداخلی مربوطه، ظرفیت بار محوری و خمشی مقاطع توخالی بسهولت تعیین میگردد.