سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
کورش شهریار – دانشیار دانشکده مهندسی معدن , متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا رحمان نژاد – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پوشش بتنی آبراهه های تحت فشار را به هی چعنوان نمی توان عایق و نفوذناپذیر تلقی نمود. چراکه به واسطه فشار آب داخلی, بتن ترک خورده و نشت آب حادث خواهد شد. با این وجود حتی استفاده از تسلیح فولادی نیز نم یتواند از بروز ترک در بتن جلوگیری کند. هدف استفاده از تسلیح فولادی در پوشش بتنی, کنترل میزان نشت به واسطه کنترل عرض ترکهای ایجاد شده در آن م یباشد. با این تفاسیر طراحی بهینه پوشش بتن مسلح این قبیل آبراه هها زمانی انجام خواهد شد که علاوه بر نیل به هدف فوق الذکر, نسبت تسلیح بهینه و همچنین بهترین آرایش میلگردها در بتن نیز حاصل شود. جهت پوشش آبراه ههای تحت فشار نیروگاه برق آبی سد مسجد سلیمان هم از پوشش فولادی و هم از پوشش بتن مسلح استفاده شده است. در این تحقیق پوشش بتن مسلح این آبراه هها بر اساسجدیدترین روش ارائه شده توسط پروفسور,Schleiss تحلیل و در نهایت کمترین نسبت تسلیح وهمچنین آرایش مناسب میلگردها درون بتن در حالتی که توده سنگ پیرامون آبراهه کنگلومرا و
سیلتستون باشد, طراحی خواهد شد.