سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا حجه فروش –
مهدی وحیدی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوت

چکیده:

در سال ۱۹۶۸ یک زیست شناس نوع جدیدی از مکانیزم بازنویسی رشته ها را معرفی کرد که در آینده سیستم- L – نام گرفت. دوبارهنویسی تکنیکی برای تعریف شی های پیچیده است. در این روش با
جایگزینکردن متوالی قسمتی از شکل اولیه بوسیله قانون های اعمال قوانین بر L- تولیدی، دوباره نویسی انجام م یشود. در سیستم خلاف سیستم گرامر چامسکی به صورت موازی انجام میشود. انواع
مانند براکتدار، احتمالی، پارامتری و مخصوص L- مختلقی از سیستم مدل گیاهان تعریف شده است. در تمامی آنها بعد از آنکه قوانین تولیدی، رشته حاصل از بازنویسی را تولید نمود شکل گرافیکی
متناظر از تفسیر هندسی آن قابل ارائه است. لذا در این مقاله، با در نظر گرفتن قسمت تولید رشته کامپایلری طراحی شده است که می- و انواع مختلف آنرا تحلیل نموده و L- تواند برنامهای با زیان سیستم اجرا نماید.