سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین حسنی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شکستگی ها به عنوان یکی از موثرترین عوامل بر تراوایی و حرکت سیال در مخزن عمل کرده و عموماً باعث ایجاد مسائل بسیاری در طی انجام عملیات حفاری و یا تولید از مخزن می گردد .
ازاینرو بررسی و تحلیل شکستگی ها، همچنین شناخت نحوه عملکرد انها در طی عمر یک مخزن از اهمیت وی ژه ای برخوردار می باشد . در این مطالعه اطلاعات مربوط به مخزن آسماری و سروک یکی از میادین واقع در حوضه زاگرس مورد بررسی قرارگرفته است . بعد از جمع اوری اطلاعات مورد Inscribed circle analysis ، نیاز با اعمال مفاهیم چند روش مدلسازی از جمله دایره محاطیمشتق دومCurvature و روش تلفیقیCombinatory به همراه مقایسه نحوه عملکرد انها در انتشار شدت شکستگی ها به تهیه نقشه های توزیع شکستگی در طول مخزن پرداخته شده است . بعد از پیاده سازی و انالیز روشهای فوق مدل بهینه برای توزیع شدت شکستگی ها برای میدان مورد نظر ارائه شده است . در انجام مراحل مدلسازی از نرم افزار Irap-RMS استفاده شده است . نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به عنوان پارامتر موثری درجهت تعیین نقاط بهینه حفاری و همچنین برنامه های شبیه سازی مخزن در این میدان نفتی مورد استفاده قرار گیرد .